วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

หมวดหมู่

แชร์ต่อบทความนี้:

ประเทศไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธที่ยาวนาน มีวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมา วันสำคัญเหล่านี้ล้วนมีเหตุการณ์สำคัญทางพุทธประวัติที่ควรระลึกถึง

วันสำคัญทางศาสนาพุทธที่สำคัญในประเทศไทย

  • วันมาฆบูชา: เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเพ็ญเดือน 3
  • วันวิสาขบูชา: เป็นวันที่สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ เป็นวันที่เกิด เหตุการณ์ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6
  • วันอาสาฬหบูชา: เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ เป็นการเริ่มต้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8
  • วันเข้าพรรษา: เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา งดการเดินทางไปไหนมาไหนเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อปฏิบัติกิจวัตรทางศาสนา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8
  • วันออกพรรษา: เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบกำหนด สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ตามปกติ ตรงกับวันอาสาฬหบูชา

นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญทางศาสนาพุทธอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

  • วันอัฏฐมีบูชา: เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจ 4 แก่พระอัญญาโกณทัญญะ
  • วันมกบูชา: เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอัฏฐงคิกมรรคแก่พระภิกษุ 5 รูป
  • วันลอยกระทง: เป็นวันที่ชาวพุทธไทยทำบุญตักบาตร ลอยกระทงเพื่อขอขมาลาโทษต่อพระแม่คงคา
  • วันสงกรานต์: เป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เชื่อกันว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่

การปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ

พุทธศาสนิกชนชาวไทยมักจะไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม รักษาศีล งดเว้นอบายมุขต่างๆ เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพุทธประวัติ และเป็นการน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนพิเศษ อนุบาล – มัธยม
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปั้นดินเกาหลี
ท็อปวัน ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม ค้นหาสาขาของเรา