ท็อปวัน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยปั้นดินเกาหลี

9940
Top One ให้ความสำคัญกับนักเรียนแต่ละบุคคล คุณครูจะคอยสังเกต ประเมินผล และออกแบบแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับแต่ละคน มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น พัฒนาทักษะและศักยภาพสูงสุด
ดร.ภราดร เขมะกนก
อ.ศศิธร เขมะกนก

Founder & Head of School

หลักสูตร | Courses

หลักสูตรของ Top One

คณิตศาสตร์
Mathematics

 • คณิตคิดเร็ว
 • คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์ หลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
 • เตรียมสอบเข้า ป.1 ม.1 ม.4 สอบแข่งขัน
วิทยาศาสตร์
Science

 • เน้นทฤษฎี
 • เพิ่มเกรด
 • เตรียมสอบเข้า สอบแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ
English

 • Phonics
 • Reading Comprehension
 • Reading Skills
 • Speaking
 • Writing
 • Grammar
ภาษาไทย
Thai

 • หลักภาษาไทย
 • เน้นทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สร้างนิสัยรักการอ่าน
ปั้นดินเกาหลี
Clay Art

 • พัฒนาสมองซีกขวา
 • เสริมสร้างจินตนาการ
 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • ฝึกสมาธิ

ค้นหาสาขาของเรา

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

 

ภาคกลาง

 

ภาคเหนือ

 

ภาคตะวันออก

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ภาคใต้

 

เรื่องราวประสบการณ์ดีๆ

น้องอนาสตาเซีย

“มีความสุขและสนุกกับการเรียนที่
Top One ผลการเรียนดีขึ้นทุกคนค่ะ”

น้องปิยะ

“เรียนสนุกดี การสอนยุคใหม่ต้องให้ความเป็นกันเองให้ความเชื่อใจ ให้อิสระในการคิดสร้างสรรค์ และสร้างบรรยากาศให้นักเรียนอารมณ์ดี ผ่อนคลาย สนุกสนาน”

น้องครีม

“มีหลักสูตรที่ตรงตามข้อสอบ มีสอนคิดเลขเร็วมีคุณครูที่เข้าใจเด็ก ทำให้หนูสอบ O-Net คณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม”

คุณแม่น้องนานะ

“ในตอนแรกรู้สึกกังวลว่าครูอาจหยิบโจทย์ผิด เพราะความยากเกินไปสำหรับนักเรียน แต่เมื่อลองได้เรียน นักเรียนกลับเข้าใจและทำโจทย์ได้อย่างน่าประทับใจ”

ติดต่อเรา

ค้นหาสาขาของเรา

โทร 083-589-8888

Top One Thailand